Letter # 1714

י"ח תמוז, תשי"ב

1714 - ובפרט שבטח ידוע להם הקישויים והכבדות בהסתדרות המתאימה של אלו שהעתיקו לקנדה אוסטראליא

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ח תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל חוו"ד אם להתענין בדבר העתקה:

הנה זה מכבר מלתי אמורה לכל אנ"ש שיחיו אשר בפאריז, וסביבותי', אשר איני רואה כל סיבה לבהלה ואיני רואה כל סיבה להעתקה, ובפרט שבטח ידוע להם הקישויים והכבדות בהסתדרות המתאימה של אלו שהעתיקו לקנדה אוסטראליא וכו', ולדאבוני קישויים לא רק בנוגע למצב הגשמי אלא גם למצבם ברוחניות שלא הוטב, וכיון שהשי"ת זיכהו שעובד הוא באהלה של תורה בישיבת תומכי תמימים, הלא למה לו להניח מצבו בו מוצא פרנסתו ברו"ג ולהעמיד את עצמו בנסיונות, והשי"ת יצליחו בשביעת רצון להיות שמח בחלקו, און עס איז פראן פון וואס צו זיין צופרידען.

בברכה.

נ"ב: מטובו להראות מכתבי זה להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר ניסן שי' נעמענאוו, ולבקשו לפרסם חוו"ד זו לכל אנ"ש שי' בהסברה המתאימה בכדי שלא אוצרך לענות לכאו"א.

מוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז, ובטח יזכה בה את הרבים.