Letter # 1713

י"ח תמוז, תשי"ב

1713 - אשר שו"ב צריך להיות ירא שמים ביותר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ח תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו בו מודיע אשר קבל הקבלה בתור שו"ב, ויה"ר מהשי"ת אשר יצליח במלאכתו מלאכת שמים ובטח ידוע לו מפסק נשיאנו רבוה"ק ובפרט רבינו אדמו"ר הזקן ואדמו"ר הצ"צ בשו"ע ושו"ת שלהם, אשר שו"ב צריך להיות ירא שמים ביותר, וכיון שהכל הוא בהשגחה פרטית הרי ניתן לו הכחות ע"ז ואין הדבר תלוי אלא בו, וביגיעת נפש ויגיעת בשר המתאימה יצליח גם בזה, ומתאים למ"ש בתנא דבי רבי ישמעאל אין ושחט אלא ומשך, הנה כשם שמתפקידו של השו"ב הוא בגשמיות למשוך בשר הבהמה והעוף ממדריגת בעל חי שיוכל להיות דם ובשר כבשר המדבר, הנה יצליח ג"כ למשוך את נפש הבהמית הן שלו והן של אחרים שתתבטל ותתכלל בנפש האלקית הנקרא אדם אדמה לעליון.

בברכת הצלחה.