Letter # 1712

י"ח תמוז, תשי"ב

1712 - שמרגיש הוא את החג די"ב וי"ג תמוז

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ח תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' תמוז, בו כותב שמרגיש הוא את החג די"ב וי"ג תמוז. 

נהניתי לקרות עד"ז וכידוע עד כמה שהפליגו והפליאו נשיאינו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע במעלת הרגש - געפיל - אשר זהו העיקר, וזהו ג"כ הסימן פון א חסיד, שיש לו ההרגש באהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל, ויזכהו השי"ת להיות חזק בזה וללכת מחיל אל חיל הן בעניני ההרגש והן בענינים דהבנה והשגה בתורת הנגלה ובתורת הדא"ח...

מוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז שעברו ובטח יזכה בה את הרבים.

בברכה.