Letter # 1709

ט"ו תמוז, ה'תשי"ב - מהורש"ז שי' שז"ר

1709 - נוכחתי עוה"פ באמיתיותו של פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר מסורת אבות וגזע אנ"ש

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, ט"ו תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ איש אשכולות ובעל מדות עסקן רב פעלים ענף עץ אבות וכו' וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

כפי אשר הגיד לי אשר מתכונן מחר אי"ה לצאת לדרכו צלחה, הנני בזה להביע לו ברכתי בנסיעה כשורה, להגיע למחוז חפצו לשלום ובבריאות הנכונה ועוד רבות בשנים לנצל השפעתו לסיוע בעניני תנועת חב"ד בכל המקצועות אשר ידו מגעת.

אשמח לקבל בשו"ט מביאתו צלחה, ות"ח מראש.

בהזדמנות זו אביע תודתי בעד ביקורו ובעד האפשריות להכירו באופן אישי.

נוכחתי עוה"פ באמיתיותו של פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר מסורת אבות וגזע אנ"ש חיים וקיימים ופועלים ביוצאי חלציהם עד סוף כל הדורות.

ונתאמת הדבר בכמ"ע אשר, אף [ש]כדבריו, זה כארבעים שנה מאז צאתו מרוסי', הרי טפ [ח]ה בקרבו חיות החסידות ירושת אבות ומתבטאת גם במעשים בפועל. ואני תקוה, אשר ככל דבר חי, אשר סימן החיות הוא צמיחה וגידול, כן תצמח ותגדל השתתפותו בפעולות הטובות של חב"ד, גזע מחצבתו.

בהמשך לשיחתנו, הנני מקוה כי הענין שדברנו עליו ארוכות מצא הד נכון בלבו ומתענין בו בתשומת לב מיוחדה, והוא - ההכרח לתת את האפשריות לאנשים המקושרים לתנועתנו שעלו לאה"ק ת"ו להתאחז בארץ ולסדר שם חיים פוריים, מבלי שיוזקקו לבזבז כחותיהם להגן על דעותיהם ואורח חייהם. ומהתנאים העקריים בזה הוא אשר רובם המכריע יהי' מרוכז במקום אחד, אשר אז יוכלו להמשיך דרכם בחיים בקל יותר. ובהנוגע לכלכלה, הנה בהיותם חסרי אמצעים ביצאם ממדינתם בעירום ובחוסר, זקוקים הם לעזרה יוצאת מן הכלל, הן להסתדרות במקצוע החקלאות, הן במקצוע התעשי' ומלאכת יד. לכל לראש, הרי לפי ידיעותי וגם ע"פ דברי כבודו, דרושים לזה בנינים מתאימים, הן ללימוד המקצוע והן לפיתוח מקור מחיתם.

כפי שאמרתי לכ' בע"פ, הדרך הישרה להביא דבר הבנינים בפועל הוא שהמשרדים המתאימים באה"ק ת"ו ימציאו החמרים והאמצעים הדרושים לבנינים, שאז אפשר לגשת תיכף לסידור הענינים, וכשיהי' עלי לפתור שאלת הסתדרות כמה וכמה מאנ"ש שי' בחוץ לארץ, לערך בעוד איזה חדשים, אוכל לעשות כן בלב בטוח כיון שעד אז יוגמרו כבר הבנינים או עכ"פ יהיו קרוב לגמרן.

כן מאחר שתחת השפעת אנ"ש שי' יש גם נוער הנכנס בגיל עלית הנוער, הרי גם שאלת בנין מתאים לקליטת נוער זה עומדת על הפרק וכמו שהעיר כ' אותי על זה בעת ביקורו.

אם אחר כל ההשתדלות בזה לא ירצו המשרדים המתאימים להקים את הבנינים על חשבונם בשום אופן, הנני חוזר עוה"פ על הצעתי שאמרתי לו בע"פ, שיהי' באופן של מחצה על מחצה, היינו שבמשך איזה שנים אחזיר מחצית ההוצאות שיוציאו על הבנינים.

הנני מקוה כי על ידי השפעתו הגדולה יעלה ביד כ' לפעול שתתקבל, על כל פנים, הצעתי השני', בכדי להוציא התכנית לפועל בהקדם האפשרי.

אסיים מעין הפתיחה בתקוה ובטחון ברגשותיו הערים לכל הענינים הקרובים אלינו אשר ימצאו ביטואם הנכון במעשים בפועל, ובפרט אחרי אשר כ' התחיל בטענה על מה שאין אנ"ש מתישבים בארץ במספר רב יותר, שזה מוכיח כי ככל אשר בידו לסייע בזה יעשה בחפץ לב והתמסרות.

הנני מקוה לשמוע בשורות טובות ממע"כ שי' ומאחל לו בריאות הנכונה ונסיעה כשורה.