Letter # 1708

אפרים אליעזר שי' הכהן יאלעס

1708 - לא נתבאר לו ענין דזרובבל המובא בלקו"ת בהעלותך רד"ה בהעלותך ובד"ה זה מעשה המנורה

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, י"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיו"ד תמוז והקודם לו, וכבקשתו הנה בהיותי בחג הגאולה והסגולה י"ג תמוז על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הזכרתי אותו ואת ב"ב שיחיו כפי הרשום בשולי מכתבו.

ומה שמעיר במכתבו דכ"ב סיון, שלא נתבאר לו ענין דזרובבל המובא בלקו"ת בהעלותך רד"ה בהעלותך ובד"ה זה מעשה המנורה: הנה לא ביאר במכתבו מה סתירה מצא בזה כי בשני הדרושים מבאר דזרובבל הוא ע"ש וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה, שזה ענין בבל, כי שם בלל והוא בדרך זריעה שזהו השם זרובבל, והונח הן על הדור כולו שישראל שבאותו הדור נקראו זרובבל והן על הנשיא ראש אשר בראש כלולים כל האברים.

נכונה הערתו אשר המאמר וזה מעשה המנורה הוא מהמאמרים הקצרים שבלקו"ת, כי זהו מהמאמרים דקודם פטרבורג כמו שנתבאר בשיחת י"ט כסלו שנדפסה בס' תורת שלום עמוד 33.

בברכה צו א געזונטען זומער לו ולכל ב"ב שיחיו ובכבוד.