Enjoying this page?

1704 - להראות כי אין המדע יכול להיות סתירה לדת, וכי לימודי חול בלי לימודי קדש לא יתכן


י"ג תמוז, ה'תשי"ב

ב"ה, י"ג תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... בנוגע למאמרים שלו, הנה קראתי אותם בהתענינות. ולפי דעתי, ונא לסלוח ע"ז, אינם ממלאים את הצורך הגדול של השעה, שהוא אינו להוכיח להדתיים שצריכים הם להקדיש זמן ללימודי חול, כי בזה "ת"ל" יש הרבה גורמים והרבה משתדלים, ולא על זה על כ' להשתדל. עיקר התפקיד צריך להיות לנצל ידיעותיו להראות כי אין המדע יכול להיות סתירה לדת, וכי לימודי חול בלי לימודי קדש לא יתכן. והגם כי כל זה מצאתי במידה ידועה במאמריו, אבל בלי הדגש חזק הדרוש בזה, - ההנחה שכיון שגם במדע לא הכל מובן ולכן אין דבר אם גם בדת יהי' חוסר ההבנה - לא תניח את הדעת אפילו של האדם הבינוני הרוצה ושואף להבין ומבקש הסבר וכו'.

ולפי דעתי יש לנצל את כוחותיו להראות כי המדע אינו אלא פרי השכל האנושי ורובו ככולו בנוי על השערות. וגם אנשי המדע מודים כן, במילא מופרכת מעיקרה כל אפשריות להקשות מהמדע בכלל על הדת או להביא סתירות ממקצועות של מדע כמו געאלוגי' או ביאולוגי' לדעת התורה, כי הקושיות והסתירות אין להם יסוד גם על פי המדע וכו'.

מוסג"פ הקונטרס שהוצאנו לאור בקשר עם ימי הגאולה יב-יג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ממאסרו בידי הסאוויעטים, ובטח ימצא בו ענין לעצמו וגם לסביבתו.

בברכה.