Letter # 1703

י"ג תמוז, ה'תשי"ב - יצחק ני"ו אלמאליח

1703 - שהוא נושא רינה ותפלה בעד כל אלה המסייעים ומשתתפים בתמיכת והרחבת המוסדות שיסד להרביץ תורה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב המהולל נכבד ונעלה איש המעלה עסקן נמרץ ורב פעלים בתמיכת אהלים מוכתר במדות תרומיות וכו' הא' יצחק ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

קבלתי יקרתו בצירוף העתקה מדרשתו שדרש בביהכ"נ בחג הפסח, ודבריו היוצאים מן הלב בטח חדרו ללבות השומעים ועשו פרי.

בקשר עם ימי הגאולה יב-יג תמוז, גאולתו ופדות נפשו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הוצאנו לאור קונטרס מתורת רבינו צדיק הדור יסוד עולם, שהנני שולח לכמ"ע שי', ובטח ימצא בו ענין רב.

מקבל אני לעתים תכופות מכתבים וידיעות מעבודת המוסדות הק' אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ומהתענינותו הטובה של כמ"ע שי'. וגדול זכותו הקדוש של המייסד הגדול אשר בשמו דוגלים המוסדות הנ"ל להביא ברכה והצלחה לכל המשתתפים בעבודת הקדש, כי יוסף הוא המשביר לכל הארץ, ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, עת שהקליפות וסט"א מתגברים, הי' לא תהי', ורוצים להחשיך הארת שמש ומגן הוי' אלקים, וארז"ל לשוח אין שיחה אלא לשון תפלה, תפלה ל' התופל כלי חרס, המתקן ומחבר כלי חרס עפר מן האדמה לבוראם אביהם שבשמים, ותפלה כפשוטו שהוא נושא רינה ותפלה בעד כל אלה המסייעים ומשתתפים בתמיכת והרחבת המוסדות שיסד להרביץ תורה ביראת שמים ברבים, ובפרט בימי גאולה וסגולה אלה, יום הולדת רבינו וגאולתו.

בטחוני חזק אשר מע"כ שי', כמאז כן עתה, ובפרט לימים הבאים, יושיט יד עזרה בעבודתנו בכוחות הנעלים שחננו השם יתברך ויתעלה.

באיחול קבלת רוב נחת מבנו שי'.

בברכת הצלחה בכל מעשה ידיו בכלל ובפרט, בגשמיות וברוחניות גם יחד, המצפה לבשורות טובות.