Letter # 1702

אליהו ני"ו המכו' מירקאדו בן מלכא -י"ג תמוז, ה'תשי"ב

1702 - צדיק יסוד עולם, להביא ברכה והצלחה לכל המשתתפים בעבודת הקדש דמוסדות קדושים אלה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלמא רבא להאי גברא רבא הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ יושב על מדין וכו' וכו' מוהר"ר אליהו ני"ו המכו' מירקאדו בן מלכא

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, ונהנתי לשמוע מהתענינותו הטובה במוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש.

וגדול זכותו הקדוש של המייסד הגדול אשר בשמו דוגלים המוסדות הנ"ל, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, צדיק יסוד עולם, להביא ברכה והצלחה לכל המשתתפים בעבודת הקדש דמוסדות קדושים אלה, כי יוסף הוא המשביר לכל הארץ, ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, עת שהקליפות וסט"א מתגברים, הי' לא תהי', ורוצים להחשיך הארת שמש ומגן הוי' אלקים. וארז"ל לשוח אין שיחה אלא לשון תפלה, תפלה ל' התופל כלי חרס, המתקן ומחבר כלי חרס עפר מן האדמה לבוראם אביהם שבשמים.

תפלתי ותקותי אשר זכותו יעמוד לנצח לכל המסייעים בפעולות הקדושות.

ובטחוני חזק אשר כהדר"ג שליט"א וכל המסתופפים בצלו, כמאז כן עתה, ובפרט לימים הבאים, יושיטו יד עזרה בכחות הנעלים שחנן השם יתברך ויתעלה את כל איש מנהיג בעדתו ובקהלתו.

ואמר מלכא - מלכי רבנן - עקר טורא, טורא דגבה בין ישראל לאביהם שבשמים בעונותינו בזמן הגלות החשך כפול ומכופל, הצפוני [מלשון הפסוק יואל ב' כ' ואת הצפוני ארחיק מעליכם. כנראה רמז לצפון אפריקה] אשר צדיקים נדמה להם כהר [סוכה נב, א], ובסייעתא דשמיא, יהי רצון אשר בעגלא דידן, יקויים היעוד ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים, ועין בעין יראו בשוב ה' ציון על ידי משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן.

בברכה וכבוד.