Letter # 1701

יו"ד תמוז, תשי"ב

1701 - בכלל בחורי ותלמידי ישיבה צריכים להיות מסורים ונתונים להנהלת הישיבה וסדרי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

התלמידים הוו"ח אי"א מו"ה...

שלום וברכה!

במענה על מכתבם שדברו עם הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי אודות נסיעתם לצרפת ללמוד שם בישיבת תומכי תמימים:

הנה בכלל בחורי ותלמידי ישיבה צריכים להיות מסורים ונתונים להנהלת הישיבה וסדרי', ובמילא לכל לראש צריכים הם לשאול דעת ההנהלה בזה, כיון שהיא יודעת את כשרונותיהם ואת החיל אשר עשו בלימודם עד עתה, ואם כן הדבר אשר כבר התדברו עם ההנהלה דישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאווטש, במכנז, וגם הם מסכימים שנכונה נסיעתם לפאריז, אזי יהי רצון מהשי"ת שיהי' בהצלחה, ובלבד שיקחו על עצמם תוספת שקידה והתמדה בלימודם בתורה וביראת שמים, ואז תכתוב הנהלת ישיבתם להרה"ג והרה"ח וכו' וכו' מוהר"ב שי' גאראדעצקי לפאריז על דבר סידור הניירות. והשי"ת יצליחם.

בטח יקחו חלק בהתועדות דימי הגאולה והסגולה הם י"ב וי"ג תמוז הבע"ל בהתעוררות המתאימה ללכת בדרכי בעל השמחה ובהתקשרות על ידי זה באילנא דחייא בתוספת כח ועוז.

בברכת חג הגאולה.