Letter # 1698

יו"ד תמוז תשי"ב - הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד ד' עליהם יחיו

1698 - אבל מותר לו לעזור בשפור בנין ושכלולו, ומדת השפור והשכלול ה"ז תלוי בשודא דדייני, ובההכירות עמה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מי"ז, כ"ד כ"ז סיון וג' תמוז עם כ"א גליונות תלמידים המצורפים וכן המברק שמסרו הצריף להנהלת הרשת.

ב) בנוגע למ"ש אודות בי"ס למלאכה, הנה כמדומה שכבר כתבתי להם שדברו פה עוד הפעם עם הד"ר שפירא והוא מבטיח לעשות בזה ככל יכולתו, היינו שהדזוינט יקח ע"ע כל ההוצאות, מלבד הבנין (ואפשר אין כדאי עדיין לפרסם הדבר במקום שאינו נוגע, כדי שלא יקלקלו כו', ובפרט שלפי הניכר ממכתבם, ועד הישיבות אינו שבע רצון מזה).

וכן כבר כתבתי בנוגע להבנין שצריך להשתדל בכל עוז להתחיל בזה עכ"פ. ואולי יש תקוה, שאף שאין הדזוינט יכול לעזור בבנין, אבל מותר לו לעזור בשפור בנין ושכלולו, ומדת השפור והשכלול ה"ז תלוי בשודא דדייני, ובההכירות עמהם. ולפ"ד הד"ר שפירא בזה - היחס מצדו יהי' טוב.

ג) ואם יש להשתמש בצריף שלהם לבי"ס למלאכה, הנה, לכאורה, אין כדאי כיון שקטן הוא מדי, וא"א להגדילו. וכנ"ל כדאי להתחיל בבנין שאין בו מניעה להגדלתו.

ד) בנוגע להתקציב של ד' אלפים מהסוכנות, וכן מה שהציעו להם זה כשנתיים הלואה כזו, הנה ג"כ כבר כתבתי, שיש להשתדל ביותר להשיגם בהקדם, וכמובן.

ה) מ"ש בדבר הבנין בהכפר לקחתו בשביל בי"ס למלאכה, הנה כיון שבעצם מוסיפים במכתבם שנבנה ושוכלל בשביל הישיבה, איני מבין מאיזה טעם יקחו אותו מהם. ובפרט שהישיבה כבר קיימת, והבי"ס למלאכה צריך לייסד וכו'. וכנראה ממכ' שגם דעתם הוא שלא לקחתו. ופשיטא שכן תהי' גם דעת הנהלת הישיבה בהכפר.

ו) נהניתי לקרות במכ', שהגדילו גבולם בתלמידים, אבל מובן שלא יאחזו בקצה השני לתפוס מרובה. כי עכ"פ צריך להתחשב באיזה מדה עם גודל ההכנסה. ובמכש"כ מהנהגת כ"ק מו"ח אדמו"ר, שאף שמרגלא בפומי' לאמר, איך בין אלע מאל געווען א בע"ח (כוונתו להוצאות בעסקנות הצבורית), אבל בכ"ז הנה גם אצלו היתה הגבלה בכמה להגדיל ההוצאה על ההכנסה. - ופשיטא, שאין לקחת ת' קטנים, ולהפוך הישיבה לת"ת!

ז) במ"ש מענין צענטראל בריטיש פונד, הנה זה מכבר שמונח אצלם מכתב ותזכיר מהלשכה בפאריז, וצריכים הם לעמוד בקשור עם הלשכה שלנו בפאריז, בכדי שלא יבלבלו המכתבים שלהם ושל הלשכה דפריז זע"ז.

ח) הקונטרס שהו"ל לימי חג הגאולה הבע"ל בטח הגיע בזמנו, וינצלו את הימים י"ב וי"ג תמוז הבע"ל באופן המתאים. ואחכה לבשו"ט בזה.

מוסג"פ ז' מכ' לתלמידיהם שי'.

בברכת חג הגאולה לכל החבורה שיחיו