Enjoying this page?

1697 - שלענינים אלו צריכים למסור נפשו, ובכן צריך להרשות לבדוק א"ע


יו"ד תמוז, תשי"ב

ב"ה, יו"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בנוגע למ"ש בענינו וענין זוגתו שיחיו, שזוגתו תחי' נבדקה מרופא מומחה ומצא שאצלה הכל כשורה, ודורש ממנו שגם הוא יתן לבדוק א"ע, ואינו רוצה בזה מפני הדין וכו'

הנה שמענו בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שלענינים אלו צריכים למסור נפשו, ובכן צריך להרשות לבדוק א"ע, אבל כיון שיש בזה ב' אופנים, הינו שלוקחים הזרע אחר הביאה מאצל האשה, שזה קל יותר ע"פ דין, הרי מתחלה יעשו באופן הזה, ורק אם הרופא מומחה יאמר ברור שאופן הזה אין מספיק לבירורו, אזי יעשה באופן השני..