Letter # 1699

יו"ד תמוז תשי"ב - אברהם יהודא שי' [חן]

1699 - אמי שליט"א אינה יודעת עד"ז כי חוששים אנו למצב בריאותה ולכן בקשתי את כל אלו היודעים שלא לכתוב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

מחות' הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר אברהם יהודא שי' [חן]

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מב' תמוז - וכן הקודם לו - עם הפ"נ המוסג"ב, אשר אקראהו בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וגדול זכות ימי גאולה וסגולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל אשר בעל השמחה ימשיך ברכה והצלחה להמקושרים והשייכים אליו בהמצטרך להם ולב"ב שיחיו.

ת"ח על הבעת התנחומין שלו; ומוסג"פ העתק ר"ד מה שאמרתי למנחמי ביום י"ט אייר.

אמי שליט"א אינה יודעת עד"ז כי חוששים אנו למצב בריאותה ולכן בקשתי את כל אלו היודעים שלא לכתוב לה בהנ"ל...

בנוגע להביכלעך דא"ח אשר בפריז, ובשאלתו אם יש שם אברכי אנ"ש המסוגלים לעבודת השתדלות בענין זה, הנה מובן כיון שהם פליטים וגרים בארץ נכרי' אין לסמוך על השפעתם, אבל מבינים הם בביכלעך דא"ח ובטח יוכלו להות לעזר אם יוצרכו להבנתם ועקספערטיזע שלהם, ויכול כהדר"ג שי' לפנות או ישר אליהם ע"י לשכתנו בפריז, והאברך המסוגל לזה הוא הרה"ח מוה"ר הלל שי' פעווזנער, אבל אז בטח צריך להודיע למכירי כת"ר בעלי השפעה בפריז שיבואו בקשור עמהם, ואפשר הי' כדאי שיושלחו הביכלעך, בתחילה - לכאן, אם עי"ז תוקל ההשתדלות - בטענה, שבכאן נמצא מרכז חסידות חב"ד הכתבים השייכים לזה וכו'.[1]

בקשר עם חגיגת י"ב וי"ג תמוז הבע"ל הו"ל קונטרס כמו בכל שנה ומוסג"פ, ובודאי יענין את כהדר"ג שי'.

ואחתום מכתבי בכבוד בפ"ש ולבריאות הנכונה לו ולב"ב שיחיו,

מחות'.

נ"ב: מזכיר במכ' פתגם, כל עכבה לטובה, זה מכבר מחפש אני מקור פתגם זה בספרות ישראל, ועדיין לא מצאתי.

  1. 1 נזכר  במכתב 1699 ומכתב 1749 ומכתב 2094