Letter # 1696

יו"ד תמוז תשי"ב - האברכים הוו"ח

1696 - אשר על ידי מעשה הצדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, ואם בצדקה גשמית כן הוא, הרי על אחת

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

האברכים הוו"ח אי"א וכו'

זכרי' שי' צברי 

יוסף שי' ג'מל 

יוסף שי' דורני 

יעקב שי' יפת

מרדכי שי' דהרי

עזרא שי' ריעני

שמעון שי' צברי

שלום וברכה!

בנועם נודעתי ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש רב פעלים וכו' מוה"ר זלמן טובי' שי' הכהן מפעולתיהם הטובות בעת הרישום בפרט ובחינוך הכשר בכלל לקרב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים, וידוע מה שכותב כ"ק אדמו"ר רבינו הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעל התניא והשו"ע בספרו תורה אור בתחלתו, אשר על ידי מעשה הצדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, ואם בצדקה גשמית כן הוא, הרי על אחת כמה וכמה בצדקה רוחנית, ויהי רצון מהשי"ת שתקויים הבטחה הנ"ל בכל אחד ואחד מהם במילואה, ויצליחו בלימודם בתורת ה' הן בלימוד תורת הנגלה והן בלימוד תורת החסידות וביראת שמים וכלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, יגדלו להיות יראי שמים חסידים ולמדנים.

בברכת חג הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר ממאסרו בעד עבודתו במסירת נפש להחזקת התורה והיהדות ומעשה אבות סימן - טוב ומז"ט - לבנים אלו התלמידים.