Letter # 1689

ז' תמוז, תשי"ב מיכאל שי' ליפסקער

1689 - ענין המקואות שנעשו שם ע"י מי ברזא

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מבדר"ח תמוז עם רשימת התלמידים המוסג"ב וכן מכתביו הקודמים, ובלי נדר אזכירם בעת רצון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומ"ש במכתבו על ענין המקואות שנעשו שם ע"י מי ברזא, וכנראה ממכ' כוונתו כפשוטו שמשתמשים במים הבאים מ'וואדאפראוואד!!

הנה מבלי לעשות רעש בזה, יש לשנותם מעט מעט אם למקוה מי גשמים, ואם אין גשמים במקומם, אולי אפשר להשיג קרח מלאכותי (איסקוסטועינע) או ע"י המשכה ממעין.

הקונטרס לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, בטח כבר הגיע לידו, ויסדר את החגיגה בפרסום המתאים בהשתתפות גם מבני העיר וינצל את זה בענינים של פועל דעשי' לעילא.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובענינים הפרטיים ובברכת חג הגאולה.