Letter # 1690

רפאל ברוך טוידנו

1690 - השפיע על ההורים על אתר שהם יגיבו במחאה חריפה נגד אלו הקמים על נפש בניהם ובנותיהם להפרידם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלמא רבא להאי גברא רבא הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א יושב על מדין מנהל עדתו במישרים, איש חי ורב פעלים וכו' וכו' כבוד הדרת גאונו מוהר"ר רפאל ברוך שליט"א

לשלום אין קץ וברכה עד בלי די.

תשואות חן לכהדר"ג שליט"א עבור קבלו את הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר שלום נ"י חסקינד בסבר פנים יפות, ונהניתי לקבל מכתב משלוחי הנ"ל אשר פלפל את כת"ר בדברי תורה, כן יתן השי"ת לכל אחד ואחד מאתנו את חלקנו בתורתו להגדיל תורה ולהאדירה, מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף בהרחבה אמתית.

את כהדר"ג הסליחה שלא עניתי למכתבו מכ"ד אייר והקודם לו, ותקעתי יתד במקום נאמן במרז"ל אין משיבין על הקלקלה. כי לפי המצב פה, הנה לדאבוננו ולצערנו אין תקוה גדולה להזעיק אסיפות ומחאות על העול הנעשה להילדים בני הורים דתיים על ידי אלו שרוצים להפרידם ח"ו מתורתנו הק', כי מצב זה ידוע כאן למדי, ומפני כמה סיבות אי אפשר הי' עד עתה להזיז את דעת הקהל שיצאו במחאה מתאימה, אף שהשתדלנו בזה.

ולעת עתה אין דרך אחרת, לכאורה, אלא להשפיע על ההורים על אתר שהם יגיבו במחאה חריפה נגד אלו הקמים על נפש בניהם ובנותיהם להפרידם, הי' לא תהי', ממקור מים חיים אלקים חיים ותורת חיים. וה' יגן על עמו ישראל בכל מקום שהם, ויאיר את חשכת הגלות עד בא משיחנו גואל צדק במהרה בימינו.

בברכה מרובה למר ולתורתו והמסתופפים בצלו.

כתב לי הרב מהר"ש שי' חסקינד את שמות האגודות והחברות כאן שמסר לכהדר"ג בקשר להנ"ל, וכולא האי ואולי, אם יפנה ישר אליהם, אולי תהי' עכ"פ הצלה פורתא כיון שבא הדבר מפנים חדשות, מרב ומנהל עדתו בעיר רבתי, אשר שמו הולך וכו' וכו'.