Letter # 1687

ז' תמוז, תשי"ב

1687 - מ"ש בנוגע להחשש שלו שכנראה מחשבין אותו ללמדן, והוא יודע מצבו שאינו כן, הנה ידוע פסק רז"ל יגעת

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט סיון, בו כותב שמקוה שתהי' החתונה בשעטומ"צ במנ"א או לפני זה, ובהתנאים קבעוה באלול;

והנה לכאורה אם לא עשו החתונה בי"ג תמוז או קודם לזה, כדאי לעשותה בחדש אלול, חדש הרחמים ובפרט שכפי כתבו קבעו כן בהתנאים...

ג) מ"ש בנוגע להחשש שלו שכנראה מחשבין אותו ללמדן, והוא יודע מצבו שאינו כן, הנה ידוע פסק רז"ל יגעת ומצאת תאמין, א"כ הי בידו הוא לעשות חיל בזה כדבעי ובפרט שהודות להתעסקותו בחינוך הכשר שעושה צדקה ברוחניות ובגשמיות עם בני ובנות ישראל, הרי ידוע הבטחת רבינו הזקן (תורה אור בתחלתו) שעי"ז נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, ומובן מזה בשתים, שאף שעושים צדקה צריך לעסוק ג"כ בתורה, כי הרי אינו אומר אלא שנעשים מוחו ולבו זכים, ב) אשר כשעוסקים בתורה הרי יהי' בזה הצלחה מופלגה, וע"פ פשוט, שבשעה אחת יצליח כמו שהי' מצליח באלף שעה לולי עבודת הצדקה שלו, וכמבואר בלקו"ת לג' פרשיות בהגהות לדרוש הנ"ל שאלף פעמים היינו אלף פעמים ממש.

ד) בנוגע לשאלתו אם כדאי ללכת מהלך רב בשביל להתפלל בכותלי הישיבה: הנה בכלל אי אפשר לתת מענה כללית, כי ה"ז תלוי כמה הוא המהלך רב, אם נוגע זה בבריאות וכו' וכו' אבל לאידך גיסא כדאי להשתדל להחזיק הקישור שלו עם הישיבה והתלמידים שבה וכו' גם להבא, ובפרט שמתחתן הוא עם משפחה שלפי דבריו אינם מחוגי החסידים, ובמילא גם אם יקח זה אצלו איזה זמן נוסף ההליכה לשם כדאי הדבר, ושכר הליכה ועשי' בידו.

ה) ועד"ז הוא גם בשאלתו השני' אם כדאי שיקח על עצמו עבודת הר[י]שום הבאים ללימוד דא"ח בהישיבה, עליו להתייעץ עד"ז עם אותם הנמצאים על אתר ויכולים להעריך חשיבות העבודה הנ"ל וכו'.

ו) בנוגע לשאלתו: בגד עליון שלובשים בעת החופה אם לובשים אותו ביוהכ"פ הראשון, הנה זה רק בנוגע להקיטל בלבד, ואין הדיוק בזה אותו הקיטל שלבש בעת החופה, אלא כיון שכבר לבש קיטל בעת החופה, אין ללבוש קיטל (אפי' אחר) ביוהכ"פ שבתוך שנה זו.

ז) בשאלתו אם מותר לו לטעום מעט או לשתות קודם השינה, הנה מעולם לא שמעתי איסור בזה, ואולי חסר איזה ביאור במכתבו.

ח) במ"ש בנוגע לספרים היו"ל ע"י קה"ת, הנה זה מכבר בקשתי לסדר ספרי' הן בישיבת תורת אמת והן על ידי הכולל, והבטיחוני לסדר את זה כבר מכמה חדשים, ומהתימה שלפי מכ' אין הדבר מסודר עדיין, ומטובו להודיעני הפרטים בזה, אשר בטח יש אופן לתקן.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטיים.