Letter # 1686

ז' תמוז, תשי"ב

1686 - בו כותב ע"ד הלימוד שיש לו עם זוגתו תחי ויה"ר מהשי"ת אשר יהי' בהצלחה ובקרוב יברכם השי"ת בזחוקו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מד' תמוז, בו כותב ע"ד הלימוד שיש לו עם זוגתו תחי', ויה"ר מהשי"ת אשר יהי' בהצלחה ובקרוב יברכם השי"ת בזחו"ק אשר לימוד תורת דא"ח הוא צנור וכלי להמשכת וקבלת הברכה בזה.

ובמענה על הודעתו אשר בשבוע זו נכנסים לדירתם, הנה בטח לכל לראש יכניס לשם סידור חומש תהלים ותניא ויה"ר מהשי"ת שידורו שם בשלום ובהרחבה וימלא השי"ת משאלות לבבם לטובה בכל הפרטים.

בברכה.