Letter # 1685

ג' תמוז, ה'תשי"ב

1685 - תעודת חגיגה זו כבר ביארה כ"ק מו"ח אדמו"ר במכתבו לחגיגת יב-יג תמוז הראשונה - בשנת תרפ"ח

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

תעודת חגיגה זו כבר ביארה כ"ק מו"ח אדמו"ר במכתבו לחגיגת יב-יג תמוז הראשונה - בשנת תרפ"ח,

לקובעו ליום התועדות והתעוררות לחיזוק בתורה והיהדות בכל אתר ואתר לפי ענינו, ומברך "את כל אחינו חובבי תורה ולומדי' ומגידי שיעורים ברבים ד' עליהם יחיו, כי יפתח ה' את אוצרו הטוב, וישפיע להם בתוך כלל אחינו בני ישראל יחיו, שפעת חיים וברכה מרובה עד בלי די, ויחזק לבבם להוסיף אומץ בהרבצת תורה והחזקת היהדות, ונזכה כולנו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוה מתוך הרחבה ופרנסה טובה".

ויקיים השי"ת ברכות צדיק נשיא דורנו במילואן.

מנחם שניאורסאהן

ג' תמוז, ה'תשי"ב, ברוקלין, נ.י.