Letter # 1684

נפתלי שי' הכהן כהן גרינסבארא - ג' תמוז תשי"ב

1684 - שמחפשים הם בחפוש אחר חפוש אחרי האמת, מצד שנכזבו בשאר האידעאלין וכו' שדברו עמהם עד עתה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ג' תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר נפתלי שי' הכהן

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מא' בהעלותך, ויתן השי"ת אשר להבא יוכל לבשר בשו"ט בכל הענינים, ובטח יודיע ממצב מר... מזמן לזמן.

בקשר עם חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל הו"ל קונטרס ורשימה, ומסג"פ, ובטח כת"ר שי' ישתמש בהם לא רק בשבילו אלא גם להאיר את סביבתו באור תורה ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות דרכי' והנהגותי'.

ואין לתמוה על מה שדורשים מאת כל אחד מאתנו העבודה בשני הקצוות, הן להשפיע בענינים פשוטים ביותר, וכמו שמירת שבת, אכילת כשר, נשואי תערובות וכו', וכן ע"ד ענינים נעלים ביותר וכמו הפצת תורת החסידות, כי בזמננו זה עקבתא דעקבתא דמשיחא, הנה ידוע המשל המובא בתורת החסידות, אשר מדרכי הרפואה יש אשר כדי לרפאות את הראש מקיזים דם בהרגל, והנמשל מובן, ובפרט אשר רואים גם בעיני בשר התעוררות בזמננו זה גם בי[ן] הנוער, החלק ממנו שהי' רחוק לגמרי עד עתה מיהדות, שמחפשים הם בחפוש אחר חפוש אחרי האמת, מצד שנכזבו בשאר האידעאלין וכו' שדברו עמהם עד עתה, ובמילא יש לנצל - אוסניצען - התעוררות זו, אשר בזה תהי' תועלת בשנים, הן בסור מרע והן בועשה טוב, וכידוע מרז"ל שבת קנ"ו ע"א, האי מאן דבמאדים, יהא גבר אשיד דמא א"ר אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא, אשר במילא כשמסייעים אותו להמשך לאומנות מוהלא, הרי מצילים אותו מהאופן אחר וכו', ועד"ז הוא בנדון דידן.

בברכה.