Letter # 1680

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר ניסן שי אלטשולער

1680 - וימי סגולה הם הימים האלה להשתדל בתוספת אומץ בהתעוררות דהפצת תורה והחזקת היהדות איש איש במקום

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ג' תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

בטח למותר להאריך בהידוע ומפורסם ענין חג הגאולה של י"ב וי"ג תמוז, בו יצא - בשעתו - לחירות, כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר הי' זה לא נצחון פרטי, אלא נצחון של תורה ויראת שמים ויהדות, וימי סגולה הם הימים האלה להשתדל בתוספת אומץ בהתעוררות דהפצת תורה והחזקת היהדות איש איש במקום מדורו, מתאים לתנאי הזמן והמקום. היינו שגם במקום החזק ביותר בעניני תורה ומצוה, בכל זה יש להוסיף בכמה וכמה ענינים שכיון שהתורה ומצוה ארוכה מארץ מדתה, וגם במקום הרחוק ביותר מתורה ומצוה, הנה כל זמן שנמצא שם אפילו יהודי אחד, הנה בלי שום ספק שביכולתו לפעול שם בעיני תורה ויהדות, ובפרט שכבודו נמצא בעיר בה דרים כמה וכמה יראים וחרדים לדבר ה' (מתאים לסוג הראשון) ובה נמצאים כמה וכמה פשוטים (מתאים לסוג השני הנ"ל) ובמילא יפעול שם בשני הדרכים, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, והשי"ת יצליחו בעניניו הפרטים ויתן לו ג"כ הצלחה בענינים הכללים.

בברכה.