Enjoying this page?

1679 - אני אין עתותיי בידי כלל לרוב הטרדות וגם העגמ"נ אשר כל יומא ויומא עביד עבידתי


ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר שלמה יוסף חיים שי' שניאורסאן - ג' תמוז, תשי"ב

ב"ה, ג' תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר שלמה יוסף חיים שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מר"ח סיון - אף כי באחור זמן קצת - וכבקשתו הנה מוסג"פ הקו[נ]טרס לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל שהו"ל זה עתה.

ולמותר לכתוב עוה"פ ת"ח בעד הסיפורים שכותב מה שנשמר בזכרונו מרבוה"ק נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בטח ימשיך בזה גם על להבא.

ומה שמעורר ע"ד רשימות המאמרים והשיחות בזמני ההתועדות כאן, הנה כבר כתבתי כ"פ שיותר ממה כו' רוצה להניק, אבל מה אעשה, ואני אין עתותיי בידי כלל לרוב הטרדות וגם העגמ"נ אשר כל יומא ויומא עביד עבידתי', ובכ"ז הרי תקותי במקומה עומדת שיתן השי"ת הצלחה בזמן שיהי' גם זמן מועט מחזיק את המרובה ויהי' מקום בראש גם להנ"ל...

בברכת חג הגאולה.