Letter # 1678

ג' תמוז, תשי"ב

1678 - שפעולת האדם בזה הוא רק הסרת העפר והאבנים וכו' המסתירים ומעכבים התגלות המעין, ומיד כשמסירים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ג' תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי לקרות במכתבו שרואה הוא עתיד טוב לפעולות צעירי אגודת חב"ד, אף שבטח צריכים הם עדיין לקבלת הוראות. ובאמת הרי זה הוראה טובה, כי בכלל הרי כאו"א מאתנו צריך להוראות אלא שיש כזה שאינו רוצה לקבלם, או עוד גדול מזה שכבר נגמרה העלי' שלו והשגשוג, ובמילא נעשה ממהלך עומד, משא"כ כשצריכים להוראות ומקבלים אותם, ה"ז ראי' ברורה שמקור כחות הנסתרים שבהם חי ונובע ומזמן לזמן מוסיפים בפעולותיהם ועולים מחיל אל חיל, ומה שיש לזה סיבה וגורם מן צד הנותן להם הוראה, הנה ע"פ רוב הוא כמבואר בכמה מאמרים של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע המשל דכריית בור ארטעזאני, שפעולת האדם בזה הוא רק הסרת העפר והאבנים וכו' המסתירים ומעכבים התגלות המעין, ומיד כשמסירים דברים המונעים שהם נמצאים מבחוץ להמים, הרי המעין מצ"ע נובע ומתפשט בכח גדול ולגובה גדול, וה"ה בנדון דידן, שברובא דרובא כחות גדולים נמצאים בכאו"א מבני ובנות ישראל ובפרט אלו מגזע אנ"ש שזכות אבותיהם מסייעתם, ותכלית ההוראות הוא להסיר ההעלם וההסתר מענינים חיצונים ודברים חיצונים היינו הרגילויות לא טובות הבאות מצד הסביבה הבטלנות וכו' ואז המקור מים חיים נקודת היהדות פועלת פעולתה במעשה בפועל.

והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו למלאות את שליחותו בעבודה הנ"ל, היינו לעשות פרצה בכותל ומחיצת ההפסק בין ישראל לאביהם שבשמים, פרצה נוספת על הפרצה שנעשית ע"י חכמי ונשיאי ישראל דור אחר דור, אשר אז במילא יתפשט האור משני הצדדים, האור דאור א"ס ב"ה מצד זה ואור הנשמה שבישראל מצד זה.

בברכת חג הגאולה שתהי' התחלה קרובה לגאולת נפשנו ע"י משיח צדקנו במהרה ממש.