Letter # 1676

ב' תמוז תשי"ב

1676 - וידוע הפי' בחסידות, סוף כל העולם - אז זיי מאכן א סוף צום העלם והסתר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ב' תמוז תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה אשר בתו מרת... נכנסה בחדש החמישי להריונה, ויה"ר מהשי"ת אשר ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל, ובטח ממלאה אחרי הוראת הרופא המבקרה מזמן לזמן כמנהג המדינה, והלידה תהי' בעתה ובזמנה בנקל וכת"ר שי' ירווה ממנה ומשאר ילידי' שי' רוב נחת, אידישן נחת חסידישן נחת.

בטח למותר להעיר לעורר ע"ד ההכרח שימשיך קשור מכתבים עם חתנו בעל בתו הנ"ל הרב... להסבירו בפרטיות ע"ד גודל הזכות והאחריות שיש עליו לקרב את לבן של ישראל לאביהם שבשמים, ואין אתנו יודע עד מה, ולפעמים הנה ע"י קירוב איש אחד מישראל מקימים דורות בנים ובנות יראים וחרדים לדבר ה' ובמילא כדאי כל השתדלות עמל ויגיעה, יגיעת נפש ויגיעת בשר, אפילו בשביל נפש אחת מישראל, שהוא לא רק עולם מלא מצ"ע אלא גם בפשטות מצד זרעו וזרע זרעו עד סוף כל העולם (וידוע הפי' בחסידות, סוף כל העולם - אז זיי מאכן א סוף צום העלם והסתר), והשי"ת יזכנו שנראה זה בעיני בשר ממש, אשר זה בא ע"י הבטחון שלמעלה מטו"ד וכידוע ג"כ שזהו מהפי' דתיבת ציץ, וציצית. ציץ מל' הנה זה עומד אחר כתלנו גו' מציץ מן החרכים (יעוין בלקו"ת ס' דברים צא, ג) שזה קאי על זמן הגלות, ומקום הציץ הי' על המצח, ענין הבטחון והתקשרות למעלה מטו"ד, עיין בלקו"ת בענין המצח (שה"ש כג, ג. מזוהר וכו').

ופירוש הב' ציץ מל' הארה וזיו, הניצו הרמונים, יציץ נזרו. ועיין בתו"א ותו"ח פ' תצוה ד"ה ועשית ציץ, שהביאו כל הג' פסוקים, ושייכים לימוה"מ. ועייג"כ שם השייכות לציצית ומצח.

בברכה להצלחה בענינים הכללים והפרטיים