Letter # 1671

א' תמוז תשי"ב

1671 - אשר מבקש תקנה על ח"נ

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' תמוז תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג סיון, אשר מבקש תקנה על ח"נ, הנה זה מכבר הודעתי שראשונה לכל צריך להסיח דעת מזה ולהרבות באותיות התורה והתפלה (כמובן מבלי לבלבל את סדרי הישיבה, אשר ידוע עד כמה הקפידו אבותינו רבוה"ק אשר כל אברך הלומד בישיבה צריך להתנהג מתאים להסדרים אשר בה, ולא להנהיג ענינים משלו המפריעים בזה) וכן להקדיש איזה שעות בשבוע להשפיע ולפעול בחינוך הכשר, מתאים לתנאי הזמן והמקום, ובטח כאשר יתייעץ בזה עם הר"מ ור"י שלו, ימצא אופן המתאים לזה והשי"ת יצליחו בתלמוד תורה ביראת שמים,

בברכה.