Letter # 1670

א' תמוז תשי"ב

1670 - מ"ש בענין הגרים שחושש שנתגיירו שלא כדין השו"ע

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' תמוז תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ג סיון, בו כותב אשר עבודתו בשדה החנוך בפרט ובהרבצת תורה הולכת ומסתדרת ורואה בזה הוא הצלחה ת"ל, הנה יה"ר מהשי"ת אשר כמרז"ל יקוים בו כל המוסיף מוסיפין לו, היינו שהוא מצדו יוסיף אומץ ומלמעלה מוסיפין לו הצלחה בהנ"ל ובמילא ג"כ בענינים שלו ושל זוגתו שיחיו הפרטיים.

מ"ש בענין הגרים שחושש שנתגיירו שלא כדין השו"ע, ושואל דעתי אם לחקור אח"ז: הנה נכון הדבר, ובלבד שיעשה את זה בחשאי ובצנעא שלא יודעו שמתעסק הוא בחקירות כאלו, ובטח יש למצוא דרך בזה.

מ"ש שישנם כמה אנשים בקהלתו ששכחו שמם היהודי, ורוצה לתת להם שם חדש במי שברך וכיו"ב.

הנה אינו כותב מה דוחקו לכנוס בענין זה, ובטח עכ"פ בחלק מהם יש להודע, אם ע"פ תעודת הלידה - בוירט סערטיפיקאט - או מההורים, את השם שקראו לו בעת לידתו או בהברית מילה.

מוסג"פ העתק מכתבי 1) לחגה"ש 2) בקשר עם זמן החופש, אשר בטח יביא לו זה תועלת בסביבתו ובמושפעיו.