Letter # 1666

כ"ה סיון תשי"ב

1666 - להפקד בזחו"ק. הנה נזדעזעתי לקרות במכתבו מ"ש היאוש מכרסם בלבנו

ב"ה, כ"ה סיון תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו פ"נ בעדו ובעד זוגתו שיחיו להפקד בזחו"ק.

הנה נזדעזעתי לקרות במכתבו מ"ש היאוש מכרסם בלבנו וכו', אותיות שהן היפך תורתנו הקדושה, אינו מזכיר במכתבו אם היו אצל רופאים במקצוע זה, והצעתי שהוא וגם זוגתו שיחיו יבקרו רופאים הנ"ל וכהוראתם יעשו ויתחזק בבטחונו ובתוקף בהשי"ת שהוא הרופא כל בשר ומפליא לעשות וממנו לא יפלא כל דבר, במילא יש להם להתבונן בזחו"ק, ותיכף צריך להתחיל לעשות כלים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת, והם קביעות שיעורי לימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות, נוסף על שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם: אמירת שיעור תהלים (כפי שנחלק לימי החדש) בכל יום אחר תפלת שחרית, לימוד פרשה חומש עם פירוש רש"י הסדרה של השבוע, בכל יום, ושיעור תניא כפי שנחלק לימות השנה.

כבקשתו, הזכרתי אותו ואת זוגתו שיחיו כשהייתי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ואחכה לבשו"ט מהם.

בברכה.