Letter # 1665

- מוהר"ל שי' שפיטצער - כ"ה סיון, תשי"ב

1665 - בעשיית הציצית נזהר הוא אשר כל הדרוש יעשה לשם מצות ציצית ובידי אדם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ה סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ל שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר במלאכתו בעשיית הציצית נזהר הוא אשר כל הדרוש יעשה לשם מצות ציצית ובידי אדם, הנה לפעלא טבא שלו בזיכוי הרבים אומר יישר חילו, והשי"ת יהי' בעזרו ויברכו ויצליחו בכל המצטרך לו.

בברכה.

נ"ב:

בחבילה בפ"ע הוחזר לו כרך שו"ע רבינו הזקן חלק ג-ד. ומה שעורר וציין על הגליון:

א) בהלכות פסח סי' תל"ג סעיף י"ז, במ"ש יש לחוש, הנה אין בזה ט"ס, אלא שהתיבות "אבל חורים קטנים כו' אין צריך בדיקה" הם מאמר המוסגר "ויש לחוש" קאי על שלפני זה, ובקונטרס השולחן להרב נאה, כתב שבדפוס קאפוסט של השו"ע, תיבות אלו הם בחצאי עגול.

ב) שם סימן תמ"ב סעיף כ"ז, הנה יש בסעיף זה חסר ויתר בדפוס קה"ת הנדפס מדפוס ווילנא, וז"ל בדפוס זיטומיר תרט"ז: ולפיכך אין העריבה מצרפתם לכזית בין שהם מדובקים בה בחוזק בין שהם מונחים בה ברפיון וכן צ"ל כמובן.

ג) סימן תמ"ז סעיף מ"ה: הנה בדפוס זיטומיר - וכמו שצייין על הגליון - נקלש במקום נקרש.

ד) סימן תנ"ג סעיף ח': הנה בדפוס זיטומיר הוא לנכון אעפ"כ אין צריך כט לברור להסיר.

ה) סימן תנ"ו סעיף ח': בדפוס זיטומיר הוא לנכון כמו שציין כת"ר שי' ואין לקנוס בסמ"ך ולא בתי"ו.

ו) שם תס"ג סוף סעיף ג': בדפוס זיטומיר הוא לנכון, יתפרצו ולא יתפזרו.

ז) סימן תס"ז סוף סעיף ל"ח: צ"ל כמו שציין כת"ר, לתלות בזה כמו בזה וכן תיקן גם בקונטרס השולחן הנ"ל.

ח) שם סימן תפ"ג סעיף א': אומר יקנה"ז, וכן הוא גם בדפוס זיטומיר ויש לבדוק בדפוסים הקודמים, כי כמובן כאן צ"ל לא ברכת היין אלא ברכת המוציא.