Letter # 1667

כ"ח סיון, ה'תשי"ב - הנהלת הישיבה ות"ת בספריא כפר חב"ד

1667 - שחושבים שבהגיל שלהם עדיין מוקדם ללמוד חסידות

ב"ה, כ"ח סיון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת הישיבה ות"ת בספריא כפר חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי כ"ו גליונות בצירוף תמונותיהם של הנהלת הישיבה והת"ת והתלמידים שיחיו, שהכרת פניהם ענתה בם כי זרע ברך ה' המה.

ראיתי בהגליונות אשר בשורת השאלה: כשרונותיהם בנגלה ובדא"ח לא נרשם מאומה, וכנראה אשר זהו מפני שחושבים שבהגיל שלהם עדי[י]ן מוקדם ללמוד חסידות.

והנה בהתאם לזה אשר חלק חשוב מהתלמידים הם מהספרדים, אשר ע"ע היתה הנהגתם לעזוב כתלי הישיבה בגיל מוקדם, ב) אשר כשרונות ילדי הספרדים מתבגרים בהקדם לערך כשרונות ילדי האשכנזים, ג) אשר בהתאם להרוחות הנושבות בעולם צריך להקדים ככל האפשר ההרגל בלימוד החסידות,

הנה לדעתי הי' מהנכון אשר כל אלו שהגיעו לגיל י"ב שנה יש להתחיל עמהם לימוד החסידות, וגם בגיל קודם לזה להרגילם בדרכי החסידות והנהגותי' ולהנעים את זה על ידי סיפורים מחיי נשיאינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומתוך התועדות.

מובן שההתועדות לנערים בגיל זה אינה צריכה להיות בשתית יי"ש, ויש להסתפק בשכר או גם בגזז וכהאי גונא.

אתענין לדעת אם מסדרים מסבות שבת בשביל תלמידיהם ואם יש כבר מבין התלמידים כאלו המעוררים את חבריהם וחברותיהם על ההכרחיות ללמוד תורתנו הק' ולשמור מצותי' וללכת בדרכי'.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.