Letter # 1659

כ"ג סיון, תשי"ב

1659 - ולא לחפש מקומות אחרים בנסיעות למדינות אחרות ללמוד שם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ג סיון, תשי"ב

ברוקלין.

... הנה כבר גליתי דעתי, שהתלמידים הקשישים דישיבת לוד עליהם להשתדל לעשות את הישיבה בתואר ישיבה גדולה, הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, כי זהו תפקידם ושליחותם, ובמילא הרי ניתנה להם היכול[ת] על זה, ולא לחפש מקומות אחרים בנסיעות למדינות אחרות ללמוד שם.

כמובן אשר בכל כלל יש גם יוצא מן הכלל, ובזה על הנהלת הישיבה להחליט אם יוצא הוא מכלל זה, ואזי עליהם לפנות להנהלת הישיבה כאן ע"ד שילוח אפידייוויט, אבל [...] הצל[ח]ה צפוי' יותר לאלו התלמידים שיהיו על אתר באה"ק ת"ו, וית[א]זרו בזה בעוז לע[ש]ות [א]ת הישיבה תומכי תמימים אשר בלוד מתאימה לשמה ולהכחות אשר השקיעו בה מיסדי' ומנהלי' הם כ"ק נשיאינו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.