Letter # 1657

כ"ג סיון, ה'תשי"ב

1657 - מהראוי שיהי' ביקורך באופן של מיט א ברייטקייט

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ג סיון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... כמו שאמרתי לך קודם נסעך, הנה מהראוי שיהי' ביקורך באופן של "מיט א ברייטקייט", היינו לא ח"ו אראפווארפן יענעם, אלא שיהי' הסדר של ואתהלכה ברחבה, לדבר בנגלה ובחסידות ובעסקנות ציבורית והתעוררות בנוגע לרוח התלמידים וגם לרוח המורים וכו' וכו', כי אינך מדבר בשם עצמך, והכוונה היא לרומם את רוח התלמידים המורים וכו' ככל מה שאפשר לתועלת הענינים. ובמילא יכול אתה ללוות את הברייטקייט מקדושת הענינים וגודל ערכם, והרי זה פשוט דבעניני נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר דארף קיין ברייטקייט ניט פעלן, אלא כנ"ל שצריך להיות בנחת ולא על ידי שבירת הזולת ח"ו או בטולו...

בברכת הצלחה