Letter # 1656

כ"ג סיון, ה'תשי"ב

1656 - ואפילו לא מהעלמות וההסתרים שישנם בכל אחד מצד הגוף ונפש הבהמית ושכל הטבעי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ג סיון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת ישיבת תומכי-תמימים במונטרעאל, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מכ' אייר, בו כותבים על דבר משתה הסגירה של המגבית השנתית שלהם, וע"ד בחירות ועד הפועל לשנת תשי"ב-תשי"ג. וכשהייתי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתי שמות חברי ועד הפועל לברכה והצלחה בעניניהם הכלליים והפרטיים.

ומוסג"פ מכתבי לועד הפועל, הכתוב, מפני טעמים מובנים, בשפת המדינה.

והשי"ת יצליחם, אותם ואת ועד הפועל, בעבודתם בקדש, הצלחה ברוחניות ובגשמיות, היינו שמצב הישיבה יתאים לרצון מיסדה ומנהלה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר ולא יהיו כל מניעות ועיכובים באמצעים כספיים, התנגדות וכו', ואפילו לא מהעלמות וההסתרים שישנם בכל אחד מצד הגוף ונפש הבהמית ושכל הטבעי.

ויזכנו השי"ת כל אחד ואחד מאתנו למלא שליחותו בעלמא דין מתוך הרחבת הגוף והנפש.

בברכת הצלחה בגו"ר בעניניהם הכלליים ובעניניהם הפרטיים.

המכ' דט"ו סיון נתקבל. וכבקשתם נענה ע"י הטליפון.

בטח מתענינים במרץ המתאים לנצל את ימי החופש במדה היותר גדולה, כיון שאז פנויים התלמידים מלימודי חול, ובמילא אפשר להשתמש בזמן זה להחדיר למוחם וללבם כל הענינים הקשורים בלימודי קדש ביתר שאת.