Letter # 1655

כ"ג סיון, תשי"ב

1655 - שהמוסד אחי תמימים שבהנהלתם ישמש מרכז משם תואר כל הסביבה בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ג סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש בראשון לציון, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מיום י"ז סיון והקודם לו בהם מודיעים ע"ד הסדרים בהישיבה, ואשר בי"ג תמוז הבע"ל בדעתם להעריך חגיגה לפתיחת הישיבה באופן רשמי.

הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' בהצלחה ויגדיל השי"ת גבולם בתלמידים הן באיכות והן בכמות, היינו בהגדלת מספר התלמידים ובהרמת איכותם מתאים לשם הישיבה אחי תמימים.

וביום י"ג תמוז, בו יצא כ"ק מו"ח אדמו"ר לחירות, ואמר אז, שאין זה חירות פרטי אלא שזהו נצחון כללי דעניני תורה ויהדות, הנה יזכם השי"ת להיות הצנורות והשלוחים שעל ידם יבוא זה בפועל בסביבתם, היינו שהמוסד אחי תמימים שבהנהלתם ישמש מרכז משם תואר כל הסביבה בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה ברוח של מסירת נפש מתאים לרצון כ"ק נשיאינו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בפ"ש כל המסייעים והמשתתפים בהנהלת המוסד ובברכת הצלחה להם להר"מ להר"י ולהתלמידים שיחיו.