Letter # 1652

שנתדבר אתם ע"ד סידור הכתבים וכתבי יד מעזבונו של הרה"ג הרשיל"א זצ"ל, שהם יעזרו בסידור הכתבים, ומאז לא שמעתי מאומה בזה. ונכון לתקן הדבר בעוד מועד, שלא יקדמנו אחר וכו' וכו

1652 - י"ט סיון, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ט סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת כולל חב"ד באה"ק ת"ו, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

א) הוו"ח אי"א וכו' מוה"ר יעקב שי' קליבאנאוו משיקאגא, הודיע אשר זוגתו מרת וויכנא, שחל"ח, ובהיותו הוא חבר הכולל חב"ד, הנה זכוי' היא להתקנות דכ"ח בעד הנפטרים. ובבקשה להודיע לכאן ממילוי התקנות לזכותה ע"ה.

ב) כמדומה שכבר נתאשר קבלת שלשת הטופסים של הספר משנת יואל.

ג) בטח יודיעו טובות ממצב בריאות הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר נחום דוב שי' דענבערג.

ד) זה מכבר נתקבל מכתב מהרה"ג והרה"ח וכו' מוה"ר דובער שי' אליעזרוב, שנתדבר אתם ע"ד סידור הכתבים וכתבי יד מעזבונו של הרה"ג הרשיל"א זצ"ל, שהם יעזרו בסידור הכתבים, ומאז לא שמעתי מאומה בזה. ונכון לתקן הדבר בעוד מועד, שלא יקדמנו אחר וכו' וכו'. ויש לעשות השתדלות האפשריות והמתאימה שיגיעו הכתבים וכ"י התוכנים כולם לכאן, עכ"פ ע"מ להחזיר. ות"ח על הידיעה מפורטת בכל הנ"ל.

בכבוד ובברכה,

המזכיר: א. קווינט