Letter # 1653

המיסיאנערן, הנה לדעתי אין כדאי להכנס עמהם בוויכוחים ע"פ שכל, אלא שצריך לחפש דרכים המתאימים לגלות את קלונם בפרסום רב

1653 - כ"ג סיון, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ג סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלום שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ' סיון, וכן בשעתו מסר לי הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב תוכן מכתבו אליו, ושמחתי אשר סו"ס גם הוא מודה שעבודתו עושה פרי, ויעזרהו השי"ת לראות את זה בתוספת וגם בעיני בשר.

במ"ש שזהו, היינו נער יחידי חלקו מכל עמלו, הנה תיכף לזה שוברו בצדו שכותב אשר תקותו לבוא לכאן עם איזה מתלמידיו לי"ב תמוז הבע"ל.

בנוגע לשאלתו אודות המיסיאנערן, הנה לדעתי אין כדאי להכנס עמהם בוויכוחים ע"פ שכל, אלא שצריך לחפש דרכים המתאימים לגלות את קלונם בפרסום רב, היינו שמרמים הם את הבריות, אינם מגלים א"ע שהם מסיתים ומדיחים וכן שעושים את זה בעד קבלת פרס וכו' וכו' וכמדומה שבירחון דזשואיש לייף מחדש אייר-סיון נדפס מאמר ע"ד פעולותיהם בבראנקס שאפשר יביא גם לו תועלת.

קרה לפעמים שכאשר רימו הנ"ל את הבריות שאלו עד"ז באופן רשמי אצל הכומרים, ומוכרחים היו לפרסם דעתם בקהל, שאין הם הכומרים מסכימים מצדם לדרכי השקר והרמי' שאחזו בהם המיסיאנערן, אלא שצריך לברר מקודם במה הוא ענין הרמי' שלהם, וכמעט תמיד יש איזה פרט שמרמים הם בדברי שקר וכיו"ב...

בברכה.

נ"ב:

מוסג"פ העתק מכ' בקשר עם חגה"ש, שאולי יביא לו תועלת בהשפעתו על הסביבה שלו.