Letter # 1651

יעשו בזה כפי יכולתם להקדיש להביה"ס בית-רבקה מקום מתאים שיוכלו להרבות גבולם בתלמידות מתאימות כדבעי, ולהוסיף ג"כ כתה שיש לקוות שתלמידותי' יוכלו להיות מדריכות ומחנכות במשך זמן לא ארוך

1651 - י"ט סיון, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ט סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זה מזמן שקבלתי מכתבם. והנה הגיעני מכ' מן הצד (!) בו כותבים בקיצור אשר מציעים להם בתור הלואה (אינם כותבים פרטי התנאים בזה ולמשך איזה זמן) לבנין בית ספר מקצועי בהכפר.

למותר לעוררם על נחיצות הדבר בכלל, ועל ההקדם בזה, אם התנאים מתאימים הם לפ"ע, שלא יקדמם אחר בזה. וכן תקותי שמתעסקים בזה במרץ המתאים. ואחכה לבשו"ט.

ב) שמעתי שקבלו מאיזהו מקומן ר"ן ליטרות בתור תמיכה לשמיטה. ובטח יודיעוני עד"ז אם כנה השמועה והפרטים.

ג) שמחתי להודע, אשר בית הספר בית-רבקה בהכפר הולך ומתפתח. ובהתאם להנ"ל, הנה אין המקום העכשוי מתאים כ"כ. ואף שלמותר לעוררם ע"ז, אלא שאין מזרזין אלא למזורזין, אשר בטח יעשו בזה כפי יכולתם להקדיש להביה"ס בית-רבקה מקום מתאים שיוכלו להרבות גבולם בתלמידות מתאימות כדבעי, ולהוסיף ג"כ כתה שיש לקוות שתלמידותי' יוכלו להיות מדריכות ומחנכות במשך זמן לא ארוך.

המחכה לבשו"ט בהנ"ל, וגם במ"ש במכתבי הקודם, וביחוד מה שנעשה להגדיל מספר המתיישבים בהכפר.