Letter # 1650

כל ת"ח המלמד תורה בישראל לש"ש כו' הקב"ה מרחם עליו ונותן בו חכמה בינה ודיעה והשכל ונותן לו חלק עם הצדיקים אברהם יצחק ויעקב

1650 - י"ט סיון, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ט סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבם מערב חגה"ש בצירוף הפרטי-כל מאספתם די"ב אייר, ופליאה קצת שנתעכב כ"כ הפ"כ, ושמחתי במאד למה שכותבים ע"ד פעולותיהם הטובות בל"ג בעומר, וחבל על מה - כפי שכותבים - שבחזירתם לא היתה אפשרית בידם כ"כ להתעכב בהמקומות דרך שם עברו, וידוע מנהג החסידים בימי אדמו"ר האמצעי כפי שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהי' מצום להתעכב בכל המקומות דרך שם חזרו לבתיהם מליובאוויטש ולחזור דא"ח...

ד) בטח ימים אלו יגיע לאה"ק ת"ו הרה"ג והרה"ח מו"ה שלום שי' חאסקינד, בתור אחד מצעירי אגו"ח דכאן, וגם בתור שלוחי, למסור פ"ש ולהנוער ביחוד ולעבור בהמחנות והמעברות וכו', באותן המקומות שחרשו וזרעו, או שעדיין לא חרשו ולא זרעו, ושיש לעשות כזה עתה. ותקותי שיסדרו הדבר באופן המתאים ביותר, ובודאי יהי', כמו בכל שאר הענינים של כ"ק מו"ח אדמו"ר, בהצלחה מופלגה.

ה) מצטער הנני שאין מוצא אני ברשימותיהם את האברך... שי', ואיני מבין סיבת הדבר, ובטחוני שאין צריך להביא לו ראי' ממרז"ל זרוק חוטרא אאוירא אעיקרי' קאי, כי בטח גם תה אעיקרי' קאי, אלא שצריך להסביר לו הבטחת רבינו הזקן בתו"א בתחלתו, אשר העושה צדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, ויעוין ג"כ באליהו רבא פרק י"ג, וז"ל: בענין אהרן כ"ג - והי' קושר חבל של ברזל במתניו ומחזיר על כל פתחי ישראל וכל מי שלא הי' יודע לקרות ק"ש וכן מי שאינו יודע להתפלל הי' מלמדו לקרות ק"ש ולהתפלל, וכן מי שאינו יודע לכנוס בגופה של תורה הי' מלמדו, ולא אהרן בלבד אלא כל ת"ח המלמד תורה בישראל לש"ש כו' הקב"ה מרחם עליו ונותן בו חכמה בינה ודיעה והשכל ונותן לו חלק עם הצדיקים אברהם יצחק ויעקב, ועיין ערובין נ"ד ע"ב, ויומא כ"ח ע"ב שאהרן אברהם יצחק ויעקב היו ראשי ישיבה ועל פי פשוט גרויסע לומדים.

המחכה לבשו"ט ומברכם בהצלחה מופלגה בעבודתם בקדש.

נתקבלו ב' טופסים ממה שהו"ל. ות"ח.

פלא שנשמטו ההע' במכ' לחה"פ.