Letter # 1647

י"ט סיון, תשי"ב

1647 - וצריך הי' לחפש [...] האופנים המתאימים שיתוקן ענין כיסוי הראש

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, י"ט סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ג) במ"ש בענין גילוי הראש, הנה מצטער אני במאד ע"ז... וצריך הי' לחפש [...] האופנים המתאימים שיתוקן ענין כיסוי הראש מבלי להכנס לע"ע בחלוקי הדיעות שיש בזה (הר"מ אלשקר, הצ"צ וכו' וכו', מלבד התשובה שנדפסה מאז אה"ע סוף חלק א' סי' קל"ט, הנה נמצאה ונדפסה בשער המילואים חלק א' סימן מ"ה ועיין ג"כ חידושי הצ"צ על הש"ס ברכות ה, א), וכן בנוגע לגילוי הזרוע צריך ג"כ לעשות בזה ע"פ המבואר בש"ס ופוסקים מענין דת משה ויהודית אשר בזה, וכשיתוקן הנ"ל הרי במשך הזמן יש לקוות שיוכלו לעשות תיקון אחר תיקון.

ד) במ"ש בענין הערותיו בשו"ע רבינו הזקן, הנה אם יש אצלו עוד איזה הערות אתענג לקבל גם אותם, ובעת הפנאי הנה תקותי שסו"ס יהי' בידי לעיין בהם כדבעי.

ה) כבקשתו הנה כשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אזכירו לאריכות ימים ושנים טובות, טובות עם כל הפירושים, היינו לכל לראש בגשמיות בבריאות הנכונה וכפסק הרמב"ם הלכות דעות רפ"ד: היות הגוף בריא מדרכי השם הוא (כן הוא בכל הדפוסים שראיתי, ולכאורה נשמטה התיבה עבודת וצ"ל מדרכי עבודת השם, ולפלא שלע"ע לא מצאתי מי שהעיר ע"ז) וטובות ג"כ כמשמעו היינו ממולאות בלקח טוב שניתן לנו בהמשכ[ו]ת בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לטוב גשמי ורוחני ובר' הנכונה בכלל זה - כמובן.