Letter # 1646

י"ט סיון תשי"ב

1646 - פשוט גערעט, גענוג צו קרעכצען און מער געטאן

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ט סיון תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בנוגע לו לעצמו שמתאונן על מצבו הרוחני, בטח שמע הפתגם שהי' אומר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אביו, "טובה פעולה אחת מאלף אנחות" פשוט גערעט, גענוג צו קרעכצען און מער געטאן, ומובן זה ג"כ ע"פ שכל, שאנחה הנה ראשית מזקת היא להבריאות, והרמב"ם בהלכות דיעות רפ"ד כותב, שהיות הגוף בריא מדרכי השם הוא, ועוד גרעון - שלאחר האנחה נדמה לו שכבר עשה טובה להקב"ה במה שהתאנח ד"עשה תשובה", ובמילא כבר יכולים לילך לנוח, ומובן ההיזק שמביא זה בעבודה, משא"כ מפעולה אחת, איך שלא תהי' קטנה, הנה נפעל מה, ומכל פעולה אפי' ברוחניות אצל יהודי נתוסף בריאות גם בגשמיות, במילא הנה זהו היפך ענין התוצאות הנ"ל מאנחות לא תועלת.

בברכה שיבשר מפעולות טובות ובשו"ט גם בעניניו הפרטיים.