Letter # 1648

חלק מעצת היצר להתערב שלא לתת מקום לתקונים אלו שבידו ויכולתו לתקן - הנה כל יום שאינו נמצא באהלה של חסידות תורה ויראת שמים, היזק גדול הוא

1648 - י"ט סיון תשי"ב

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, י"ט סיון תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכ' מכ"ז ניסן, ושמחתי לקרות בו שהדזוינט מתנהג בטוב בנוגע להמושב זקנים ותקנו הענינים שדרשו תיקון ליתן מקום מיוחד לביהכ"נ שלא יבלבלו להם, זה שכותב שעושים לו קישוים וכו' לא ידעתי אם כדאי לנקוט זה ברציניות, ובפרט שיכול להיות בזה חלק מעצת היצר להתערב שלא לתת מקום לתקונים אלו שבידו ויכולתו לתקן, במילא מנסה הוא היצר מצד זה, ואין כדאי להשמע לו, וצריכים לעיין בטוב אופני הסתה שלו, שלפעמים מתלבש אין א חסידישער קאפאטע, וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע בזה.

... כותב ג"כ במכתבו שבנו... למד תחלה בברונא ובת"א ועתה הלך למקום אחר, פלא לי קצת שכותב עד"ז בקרירות, ואף שארז"ל זרוק חוטרא לאוירא אעיקרי' קאי, בכ"ז הנה כל יום שאינו נמצא באהלה של חסידות תורה ויראת שמים, היזק גדול הוא, ובפרט בימים אלו עקבתא דעקבתא דמשיחא שקרב קץ גלותנו, ותורת החסידות היא הכנה וכלי לביאת וגילוי המשיח, ואם מוצא בעצמו שאין יכול לפעול עליו בזה, הי' צריך למצוא המתאים מאנ"ש שהוא יתענין בזה ויראה שהדבר יתוקן בהקדם והשי"ת יעזרו שיוכל לבשר בשו"ט בזה.

בברכה.