Letter # 1645

תמר גלוסקין

1645 - להשתדל ביותר אחר חיפוש נערות כאלו בתור תלמידות שיהיו ראויות במשך זמן לא ארוך להעשות מחנכות

ב"ה, י"ט סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הרבנית מרת תמר תי'

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתבה מסיון - בלי הוראת יום הכתיבה - בו כותבת ע"ד עבודתה בבית רבקה אשר בכפר חב"ד, ואשר ת"ל עשתה פירות ומספר התלמידות הגיע ל - 38, כן מצעת שיקחו ג"כ מורה-עוזרת... מתאימה לזה.

כמובן קשה מכאן, לאמר מי מהמורות מתאימה יותר, וע"ז צריכים להחליט על אתר, ובאתי לבזה רק בנקודה כללית, אשר כדאי הי' להשתדל ביותר אחר חיפוש נערות כאלו בתור תלמידות שיהיו ראויות במשך זמן לא ארוך להעשות מחנכות ומדריכות עכ"פ בשביל ילדים וילדות קטנים, ובטח במרץ המתאים יש למצוא גם כאלו.

כתבתי להנהלת הכפר, בדבר הנחיצות בדירה מתאימה בשביל הבית רבקה, ותקותי חזקה שישתדלו בזה ככל האפשרי.

בברכת הצלחה בעבודתה בקדש אשר תשמש ג"כ צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בעניני' הפרטים ובפר"ש בעלה הרב שי'.