Letter # 1644

דובער שי' אליעזרוב

1644 - כשאפשר להשוות עם עוד כתב יד, הרי לעתים תכופות יוצא הדבר מתוקן בהרבה יותר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ט סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו'

מוה"ר דובער שי'

שלום וברכה!

מכתבו מז' ניסן בעתו נתקבל, בו כותב ע"ד סידור הכתבים מעזבונו של מו"ז הרה"ג והרה"ח מוהרשיל"א זצ"ל, ומאז לא שמעתי ממנו מאומה, אף שכתב שמיד אחר חגה"פ יתחילו בעבודת סידור הכתבים וכו'.

בטח נודע לו שהולכים ונדפסים כמה ענינים מכתבי יד, שלפעמים יש בהם כמה שגיאות, וכשאפשר להשוות עם עוד כתב יד, הרי לעתים תכופות יוצא הדבר מתוקן בהרבה יותר, ולכן ההקדם בהנ"ל ישובח, ומובן אשר הוצאות המשלוח יהי' עלי לסלקם בצירוף ת"ח.

בברכה המחכה לבשו"ט.