Letter # 1641

ומחוייבים הם להתעסק בלימוד התורה ולהסתפק בעסק במילי דעלמא רק שעות קצרות

1641 - ט"ז סיון תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ז סיון תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעים לי לשמוע מהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר גבריאל זלקינד שי' כגן אשר יש לו קביעות עתים בגפ"ת ובטח משתתף הוא ג"כ בשיעור לימוד המתאים הנלמד ברבים אבל כמובן שאין זה מספיק כלל וכלל וכפי השקו"ט בש"ס ונפסק בשו"ע הלכות תלמוד תורה ובפרט בשו"ע לרבינו הזקן הל' ת"ת, אשר פרק א' שחרית ופרק א' ערבית הרי זה סדר רק בשביל אלו שע"פ תורה מוכרחים הם למצוא פרנסתם באופן כזה שצריכים להקדיש ע"ז כמה שעות ביום, משא"כ אלו שאין מוכרחים בזה הברירה בידם ולפעמים תכופות ביותר הרי אין ברירה בידם, ומחוייבים הם להתעסק בלימוד התורה ולהסתפק בעסק במילי דעלמא רק שעות קצרות ועל פי רוב הנה ההכרע לאיזה סוג שייכים צריכה להיות דוקא ע"י אחרים ולא ע"י עצמו, כיון שאז הרי נוגע בדבר והקלוגינקער מוצא לו כמה דרכים ופתויים איך להסית את האדם מדרך העולה מבית אל. כיון שאיני מכירו וגם איני יודע בפרטיות אופן לימודו ומשך זמן הלימוד ואופן עסקו ומשך זמן שמשקיע בעסק, הרי צריך הוא להתייעץ עם זקני אנ"ש אשר במחנו המכירים אותו ע"ד חלוק זמנו בעניני תורה ויראת שמים ובעני[ני] דרך ארץ, וכהוראתם יעשה והשי"ת יצליחו למצוא דרך הנכונה לפניו ולעלות בעילוי אחר עילוי כפסק תורתנו הקדושה מעלין בקדש.

בברכה.