Letter # 1639

בשאלתו בענין לימודי חול בישיבתם

1639 - מוה"ר רפאל נחמן שי' הכהן

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ז סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר רפאל נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו הקודם מערב חגה"ש, בו מודיע אשר נכנסו לדירה החדשה, ויה"ר מהשי"ת אשר יהי' משנה מקום משנה מזל לטובה הן בבריאות הנכונה והן בשאר ענינים הנצרכים להם ואקוה להשי"ת שיוכל להודיעני בשו"ט בזה.

ב) לפלא שאינו מזכיר מאומה ע"ד הסדר שנעשה בישיבת תל אביב, אשר בטח קבלו הוספה והלימודים הולכים ומתנהגים כדבעי, וכבר אמרתי כ"פ שכשמוסיפים במספר התלמידים למטה הרי מוסיפים גם מלמעלה בהשגת האמצעים הגשמים הנצרכים, ואחכה לבשו"ט אשר הגדיל השי"ת גבולם בתלמידים טובים ומצליחים בת"ת ביראת שמים.

ג) בשאלתו בענין לימודי חול בישיבתם, הנה בכלל הוא מהענינים שאין להדר בהם, וההידור בזה יגונה, קשה לי להגיד פרטים בזה כיון שאיני יודע סדר הלימודים בזה עתה וכן הדרישה שיש בזה, אבל כבר באה העת אז זיי זאלן זיין ברייטער בא זיך, ובאמת הי' מהראוי שהם יהיו המתחילים בהתפשטות זו כיון שה' אתנו הרי הפסוק מסיים אל תיראום, ובפרט שרואים במוחש איך שמצליחים בכל ענין שעושים באמת ובלי פניות ואף בענינים כאלו, שכל המביני מדע כביכול ומכש"כ אלו שיש להם מהלכים מאחורי הפרגוד אמרו מתחלה שא"א הדבר וסו"ס הצליחו, הרי עאכו"כ אז עס דארף קומען די ברייטקייט מצד זה ובפרט בענינים שכ"ק נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע החשיבו זה כעיקרים וד"ל.

ד) ת"ח ת"ח על הספור מה שאמר כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע להר"ש גרונם ע"ה ובטח אם יש בזכרונו עוד מהני מילי מעלייתא יכתבם, ומוסג"פ ר"ד למנחמי ביום י"ט אייר והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו להשמיע איש לרעהו אך טוב תכה"י...

בברכת בריאות הנכונה.