Letter # 1637

מבקש ברכה להצלחה בעסקו

1637 - טז סיון תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ז סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מבקש ברכה להצלחה בעסקו, וכנראה אשר כוונתו לעסקיו בגשמיות, וידוע פתגם רבינו הזקן אשר שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר, "השי"ת גיט אידען גשמיות און זיי מאכען פון גשמיות רוחניות" והי' מהנכון אשר יחליט בעצמו שמהריוח שיהי' לו בעסקו עד י"ט כסלו ר"ה לחסידות הבע"ל, הנה יפריש מזה לכה"פ מעשר לצדקה, והחצי מזה, לכה"פ, על מוסדות הקדושים אשר ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר נקראים, והם אהלי יוסף יצחק אשר בארצנו הק' ת"ו ובמאראקא, ובטחוני חזק אשר יוכל לאמר כי רואה גם בעיני בשר תוספת הצלחה מעת שקבל החלטה הנ"ל וכל המוסיף מוסיפין לו ותוספתו של הקב"ה מרובה על העיקר,

בברכה.