Letter # 1635

אם אפשר לשנות שתחלה ילמדו הלימודי חול ואח"כ לימודי הקדש

1635 - י"ב סיון, תשי"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ב סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... שואל במכתבו אם אפשר לשנות הסדר בחלק מהכתות, שתחלה ילמדו הלימודי חול ואח"כ לימודי הקדש:

הנה בודאי ידוע לו עד כמה שזהו נגד כל שיטת ישיבות תו"ת מיסדה ומנהלה, וכל הענין של לימודי חול בהישיבה. אינני בקי במהלך הענינים באיזה אופן הסכימו ע"ז אם לא הי' בזה שינוי שעברו ההוראה לא בדרך מעבר אלא בדרך התלבשות, וכידוע ההפרש בין מעבר והתלבשות (וגם בזה באופן השני של ענין ההתלבשות), אבל בכ"א הנה כל ענין לימוד זה הוא רק מצד ההכרח ואונס, במילא מובן שאין צריכים לעשות כל שינוי לכיוון ההפכי, כיון שגם על המצב דעתה צריכים להיות שרוים בצער, ובפרט כשהשינוי בא להוציא סדר מחזקתו שכבר נהג באופן כזה כמה שנים, ולשנות למצב יותר גרוע, ובל"ס ג"כ שיודעו מהשינוי בכל שאר הסניפים, וא"א לשער מראש כל התוצאות אשר בזה, מכל הנ"ל מובנות חוו"ד בשאלתו אם יש מקום להשתדלות ולשנות הרי צריכים הם להחזיק את הענין עוד יותר מאשר עתה ולא להיפך.

ובכדי אשר יהי' בנקל לו דורכגיין ולפעול בעצמו והן אצל בע"ב יתאר בעצמו, ככל בנ"י המאמינים הרי גם אנו תקותינו שבכל יום ויום יבוא משיח צדקנו ויוציאנו מן הגלות בגשמיות ובמילא גם מן הגלות ברוחניות, ואז יצייר לעצמו שאם הי' עושה שינוי הנ"ל ועוד יתבונן שכעשר שנים עמד בנסיון למרות כל הקישויים העלמות והסתרים והוצאות שבדבר האט ער דורכגעטראגען שלימודי קדש באו לכל לראש, וברגע האחרונה לפני השיחרור מההעלמות והסתרים נהפכה ח"ו הקערה על פי' וביציאתו עם מושפעיו מן הגלות הרי נרשם המוסד שלו בין אלו שתחלה לומדים א.ב.סי. ורק אח"כ - להבדיל - אל"ף - אלופו של עולם - יו"ד למעלה, יו"ד - כאו"א מבני ובנות ישראל למטה, וקו המחברם - הוא קו דסדר השתל' הקו דתורה ומצות שע"י ישראל וקוב"ה כולא חד.

בברכה להצלחה בעבודתו בקדש, ושיתקבל אצלו הדבר בקל ולא רק מצד נה"א כ"א גם בנה"ב.