Letter # 1627

None

1627

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מר"ח סיון עם שני פ"נ המוסג"ב, שאקראם - בל"נ - על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעת רצון. ובטח קודם החתונה, א) יפריש הוא וכן ב"ג תחי' [מ]ממונה היא, איזה סכום להוצאות שידוכין וחתונה של אחותו הבכירה, ב) יבקשו מחילה מאתה, ג) יעשו חתונתם בלי פרסום יתר, ויתן השי"ת שיהי' בנינם בנין עדי עד בשעה טובה ומוצלחת על יסודי התורה והמצוה מוארים בתורת החסידות.

בברכת מזל טוב - המחכה לבשו"ט משידוך אחות ב"ג תי'.