Letter # 1626

None

1626

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מר"ח סיון, בו מודיעה בשו"ט אשר נכנסה בחדש השני להריונה לפ"ע, ובטח כפי שדברתי עם אבי' שי' כשהי' כאן, הנה כפי האפשרי אינה מפרסמת עד"ז, וכלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר, עד שתכנס לחדש החמישי, והצעתי: א) בטח תמלא כפי הוראת הרופאים - שביקרה אצלם, ושיודעים אותה מכבר - בעיני אכילה ושתי', טרחה יתירה וכו', ב) יבדקו כל המזוזות בביתם ויחליפו האינן כשרות בכשרות, ג) תחזיק במנהג הטוב של בנות ישראל להפריש צדקה לקופת רבי מאיר בעל הנס - רמבעה"ן - לפני הדלקת נרות בעש"ק וערב יו"ט, ד) בעלה הרב שי' יתחזק לשמור השיעור תהלים בכל יום (כפי שנחלק לימי החדש) לכל הפחות עד אחר הלידה בשעה טובה ומוצלחת, וכן בק"ש שעל המטה לפני ברכת המפיל יאמר הקאפיטל תהלים: למנצח יענך וכו', ואחר שיגמרנו יאמר עוד הפעם הפסוק יענך וכו' ויעלה במחשבתו אשר כל אותן הכוונות שצריכים, בעת מעשה זו, לכוון יה"ר כאילו כיוונם, והשי"ת יתן ויהי' הריון שלה בנקל ויוגמר בעתו ובזמנו ותלד ולד זחו"ק כשורה בעתה ובנקל.

בברכה.