Enjoying this page?

מברק לאנ"ש שי' ברחבי תבל לקראת חג השבועות

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות והתחזקות בקביעות עתים בנגלה ובחסידות.