Letter # 1564

None

1564

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"א אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

כבקשתו ולתועלת הסדר הנני חוזר בזה עוה"פ באישור קבלת כל מכתביו מאחרי ימי המועדים דחדש תשרי, והם: כ"ח תשרי, ח' י"ג י"ז כסלו, ב' כ"ט טבת, ה' ט"ז י"ט שבט, כ' כ"ז אדר, ז' אייר, עם הרשימות והפ"נ המצורפים אליהם, אשר נקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ב) קורת רוח מיוחדת היתה לי בקבלת השמות דאנ"ש שברוסיא, המורה על שתי נקודות עיקריות, א) הענין דאהבת ישראל והקשר בלתי פוסק שביניהם ובין אחינו הנמצאים ברוסיא, ב) קרוב לודאי אשר עי"ז שעומדים עמהם בקשר - עכ"פ במחשבה - ה"ז מחזק את הענין דכל ישראל ערבין ומעורבין זב"ז, ובמילא כמו שאין שליטה לההעלמות וההסתרים שבמדינה הנ"ל על אלו הנמצאים מחוץ להמדינה הנ"ל - הרי ההתקשרות עם אלו הנמצאים עדיין במדינה הנ"ל, מוספת בהם כח להתקומם ולהתחזק במעמדם ומצבם וממעטת את השליטה שאפשר להיות עליהם מן הצר הצורר, ובדוגמת דבר, כאשר חלק מהגוף נמצא במקום אויר צח וזך, הרי מגיע עי"ז חיות נוסף גם להחלק מהגוף הנמצא במרתף במקום אויר מעופש, אבל לזה צריך להיות כגוף אחד, וזהו הענין של כח המחשבה, ובפרט כח הציור כמבואר בכ"מ בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר הזמן ומקום אינו מגביל בזה, וראה ג"כ שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר (שמע"צ לילה בסוכה דשנת תרצ"ג) ואף ששם מדבר ע"ד נשיא בישראל, הרי מעין זה ישנו בכל אלו המקושרים אליו ובפרט כשזהו צבור אשר הן א-ל כביר לא ימאס, ובטח יעמדו בהתקשרות כזו גם על להבא, ובל"ס תהי' בזה תועלת גדולה להנמצאים שם וגם לאלו הנמצאים כאן, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז הקב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב וכו'...

ד) מ"ש במכ' אשר מצב רוח התלמידים אינו במנוחה הדרושה ללמוד כדבעי, מפני בלבול ענין הנסיעות, הנה מוסגר בזה מכתב קצר אליהם ובטח יסבירו באופן המתאים...

ו) נהניתי מהודעתו ע"ד סדר הלימודים, ובפרט מזה שגם אלו הלומדים הוראה היינו יו"ד, הנהיג עתה שילמדו עכ"פ איזה שעות ביום גפ"ת, ובנוגע להלימודים דא"ח שמרגילם ג"כ בחזרת דא"ח בע"פ, יש להתחשב בזה עם כח התפיסה והזכרון של כל אחד, אשר אלו שקשה עליהם הדבר ביותר ובמילא לוקח זה אצלם זמן רב ביותר, הרי אף שא"א לפוטרם מהענין, אבל לא להכביד עליהם שיחזרו לעתים תכופות כ"כ כמו אלו התופסים בקל, וזה על המשפיע על אתר להחליט עד כמה אפשר להעמיס על כאו"א, אבל כנ"ל כולם שייכים לזה עכ"פ במקצת.

ז) עוד להעיר בענין חזרת דא"ח בע"פ, שצריך שבאלו המאמרים שחוזרים ברבים, יהיו אחדים קלי הבנה גם לבע"ב או לאברכים שאינם מכירים כ"כ בתורת חסידות חב"ד, ומאמרים אלו לא יהי' קשורים עם יו"ט או ש"ק פרטי מסוים כ"א ענין שזמנו כל השנה הוא, ובמילא יוכלו לחזור אלו המאמרים לעת הצורך כשתהי' נחיצות לחזור דא"ח מחוץ לתו"ת וסביבת אנ"ש.

ח) באשר ימי החופש מהלימודים בבת"ס הממשלה בצרפת ממשמשים ובאים יש לעשות הכנה המתאימה כדי שתהי' האפשריות לקלוט על משך זמן החופש מספר מסוים מהנוער שלע"ע אינו שייך לסביבתינו, ועי"ז שיהיו איזה שבועות תחת השפעתם, הנה יש תקוה לשנותם ולקרבם לתורת ה' ומצותיו ואולי ג"כ להשפיע עליהם שילמדו גם אחר זמן החופש בת"ת כשרה לשמוע שיעורים ברבים או גם בישיבת תומכי תמימים...

י) בנוגע לחוו"ד אני אם כדאי שיעתיק מצרפת ולבוא לכאן, הנה נמנעתי לכתוב בזה בסמכי עליו שיבין מעצמו שגם זה גופא מענה הוא, ולאלו ששאלו אותי בע"פ משמו עד"ז, ומהם הרה"ח... אמרתי גלוי יותר דעתי בזה, אבל כיון ששואל בכל מכתב ומכתב שלו עד"ז וגם במכתביו האחרונים, הנה אבוא עכ"פ במקצת ובקיצור.

בכלל בכל שאלה כזו דאסורה מכאן להתקרב לשם, יש לדון על הענין בשני המקומות, הן על הכאן והן על השם, ובנוגע לאיש כללי, דאפילו ריש גרגרותא משמיא קא ממני לי' ועאכו"כ וק"ו וכ"ש מי שמושפעיו הם בני תורה ומי יאמר פנימיות התורה הרי לכל לראש נוגע בזה המצב דמושפעיו, והנה כאשר יעריך מצבו בפריז וצרפת, זיכהו השי"ת לעמוד בראש מוסד של כ"ק נשיאינו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ישיבת תומכי תמימים, היינו לימוד התורה ביראת שמים, אפגעריסענקייט פון עוה"ז הגשמי והחומרי ובד"מ שייכות לענינים נעלים ומזוככים ביותר, ורואה בעליל במשך השנים של היותו שם, אשר היתה אפשריות להגדיל מספר תלמידי המוסד כמה פעמים ככה אפילו במחלקות ובכתות העליונות ועאכו"כ בכתות התחתונות ובהתלמוד תורה'ת השייכות למוסד זה וכן בהמחזרים על הבתים להמשיך נר מצוה ותורה אור בבתי בנ"י בצרפת, שעדיין לא באו לידי הכרה עד שילכו מבתיהם למקום תורה והמצוה, ואם ראו זה בעליל אף שלא השתדלו כלל בהרחבת והגדלת מספר התלמידים, הרי עאכו"כ מה שהי' נראה גם בעיני בשר אם היו משתדלים בזה, ואף שישנם כמה מתעסקים ומנהלים בהנהלת המוסד והשפעה וכו' וכו', הנה כמו ברוב המוסדות בעינים כאלו, רובא דרובא תלוי באיש אחד שהוא ישמור על הנקודה וישתדל בהחזקת רוח החי' בכל חלקי המוסד, וכפי שסיפרו לי מהמצב בפריז מהמצב שהי' קודם לזה בפאקינג וגם המצב עוד בהיותם ברוסיא, הרי הוא האיש הזה, וע"י הי' החיזוק ורוח החי' שבכל חלקי הישיבה וחוגי אנ"ש אשר סביבת הישיבה... ועוד הפעם הנני לכפול, שגם עתה אף שכמה מאנ"ש העתיקו מצרפת (ולפ"ד גם עתה הרי מלבד אחדים מהם, עשו בזה א נארישקייט) הנה יש כר נרחב וגדול להגדיל כמות תלמידי הישיבה והחדרים השייכים אלי' ולהגדילם ג"כ באיכות, אלא שתנאי בזה, כמו בכל עניני תומ"צ שישתדלו בזה בפועל, וישתדלו באמת, היינו לטובת הענין, ולא רק לצאת ידי חובתם, ואחרי ההתבוננות [ב]כ"ז אינני רואה מקום ספק אם יעתיק מקומו מהנהלת ישיבת תו"ת בצרפת שהיא היחידה לע"ע בכל אירופא ואשר נשמר בה רוח תו"ת יותר מאשר בהישיבות במקומות אחרים, איני יודע אם נצרך כל הנ"ל לראיות והוכחות ממקומות אחרים ולכן אביא רק נקודות והם: פתגם כ"ק אדמו"ר הצ"צ, אנן פועלי דיממא אנן, מיר דארפען מאכען ליכטיק, ובמילא הרי זה ג"כ מציאותנו ומהותנו, הבטחת רבינו הזקן אשר ע"י צדקה - ופשיטא שגם צדקה רוחנית בכלל - הנה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, וכפי שמובן ע"פ ההגהות למאמר זה בלקו"ת ע"ג פרשיות בתחלתו, הנה זהו אלף פעמים ולא בדרך גוזמא, היינו ע"פ פשוט, מה שאפשר לקנות ולהצליח ע"ד הרגיל ע"י עבודה של אלף שעות, הנה ע"י העסק בצדקה אפשר לקנות זה במשך שעה אחת, וכשיעשה חשבון בההצלחה בזמן אשר בזה - ה"ז נפלא ונורא במאד, והעיקר בכל הנ"ל אשר למה ועל מה זה להשתדל טראגען אליין דעם פעקעל... ובמילא לעמוד במלחמה בעצמו נגד הענינים אשר מבחוץ ונגד הענינים אשר מבפנים, בה בשעה אשר ע"י התקשרותו להמוסד מיסודם ובהנהלתם של כ"ק נשיאנו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הרי נעשה חלק ממוסד זה, היינו חלק מהנשיאי[ם] ובמילא האחריות שלו עליהם, ועבודתו הוא רק שלא לבלבל בהמשכת הברכה ברוחניות [ו]בגשמיות וקבלתה בהקליטה טובה אשר ממשיכים הם לכל אלו המשתתפים בפעולותיהם בכלל וביחוד באלו דהפצת המעיינות חוצה ושמירת הנקודה בפנים.

מובן מעצמו שאיני שולל ענין הנסיעה כליל, כי הזמן דעתה עקבתא דעקבתא דמשיחא, הוא עלול לשינויים ביותר, ובמילא יכול להשתנות ג"כ מצב הנ"ל, כן איני שולל את הענין דנסיעה לביקור, אבל בנוגע לקביעות, הנה כנ"ל, איני רואה גם אחיזה בשכל וסברא - שיניח מקומו ויחפש ענינים חדשים וכו' והאריכות אך למותר

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש להשפיע רוח חיים והתקשרות ודביקות באלקים חיים בתלמידים בפרט ובסביבתו בכלל אשר זה ישמש ג"כ צנור וכלי לבריאות הנכונה שלו ולכל ב"ב שיחיו בריאות הנשמה ובריאות הגוף. - המחכה לבשו"ט.