Letter # 1563

None

1563

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"א אייר תשי"ב

ברוקלין.

להאברכים היושבים על התורה והעבודה בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, בעי"ת פאריז יע"א,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נהניתי להודע מהרה"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ משפיע ומנהל הרב ר' ניסן שי' בענין סדר לימודם ועבודתם ומהחיל אשר עושים בזה בעזר השי"ת, אבל לאידך גיסא גרם לי צער ועגמ"נ מה שכנראה הנה מפני המחשבות דשאלת ההעתקה, חסרה די

צוגעטראגענקייט וההתעמקות הנחוצה ודרושה ללימוד התורה בכלל וללימוד תורת החסידות והעסק בעבודת התפלה בפרט, ואף כי אין הזמן גרמא לבוא בזה באריכות, אבל עכ"פ לגודל ערך הענין, הנני בא בשורותיים דלהלן:

בטח ידועה להם שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר ביאר במהלך נסיעות בני ישראל במדבר, אשר ממסע למסע היו מפרקים את המשכן ואח"כ מעמידים אותו במקום חדש, ונאמר ע"ז בכתוב, אשר זמן היותם בכל מסע לא הי' שוה, ובלשון הכתוב, ויש אשר יהי' הענן מערב עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יום ולילה וגו' או יומיים או חדש או ימים (שנה), אבל בכל המסעות הנה הצד השוה שבהם הי' אשר ע"פ ה' יחנו וע"פ ה' יסעו, ועוד הי' הצד השוה שבהם אשר משמרת ה' שמרו ע"פ ה' ביד משה, היינו שלא הי' כל שינוי וחילוק בהעמדת המשכן ובכל הענינים דמשמרת ה', בין אם נשתהו במקום שנה או כמה שנים בין אם נשתהו במקום יומם ולילה או אפילו רק מערב עד בקר.

ומובן הוא ג"כ בשכל אנושי ואפי' בשכל דנה"ב, כי כיון שחונים ע"פ ה' ונוסעים ע"פ ה', שהוא למעלה מהזמן ולמעלה מהמקום, אלא שתכלית הבריאה בכלל והנסיעות בפרט, הוא לעשות לו ית' דירה בזמן ומקום גשמי, הרי אין לנו אלא לקיים רצון בוראנו ולהתקשר ולהתדבק עי"ז בעצמות ומהות א"ס ב"ה, אשר כרצונו יעשה אם שיהי' במקום הזה כמה וכמה שנים או שרק יהי' מערב עד בקר, וכיון שענינו בזה הוא להביא בהלמעלה מהזמן ובהלמעלה מהמקום, הרי החילוק במשך הזמן אינו נוגע לו כלל.

ועפי"ז יש להסביר ג"כ האמור בתניא סוף פרק כ"ה, אשר יחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד וכו' וכן גילוי רצונו שבדבורו שהיא התורה הוא נצחי, וכן יש בזה ג"כ הסברה נוספת להמובא בכ"מ בתורת הנגלה בהענינים הדורשים שיעור, אשר אם זהו דבר מצוה, הרי מצותה אחשבי' וכאלו יש בו שיעור גשמי.

תקותי חזקה, אשר דבריי אלו המועטים יספיקו, ואשמח להתבשר בקרוב אשר מוסיפים הם בתורה ועבודה, הן בעצמם והן בהשפעתם על הזולת, ובודאי יקויים בהם הבטחת רז"ל ופסק הדין, אשר אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין (ל' הבטחה) אותו הרבה מלמעלה.

בברכת הצלחה בתלמוד תורה ביראת שמים.